Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Urząd

Mapa z planem trzymana w rękach
fot. bixabay.com

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

pdf1. Uchwała Nr XII/84/2004 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów192.48 KB

Załączniki graficzne - mapy

ikona tifa) część 1

ikona tifb) część 2

ikona tifc) część 3

ikona tifd) część 4

ikona tife) część 5

pdf2. Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów 975.6 KB

pdf3. Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hrubieszów28.96 KB

pdf3a. Część graficzna do w/w uchwały69.97 MB

pdf4. Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów3.11 MB

pdf5. Uchwała Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów1.9 MB

pdf6. Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów20.06 KB

pdf7. Uchwała Nr XXXIII/193/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów70.78 KB

pdf7a. Uchwała Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów (oraz części graficzne do uchwał nr: XXXIII/193/2010 oraz XXXIII/194/2010)12.17 MB

pdf8. Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów6.82 MB

pdf9. Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów23.71 KB

pdfa) załącznik nr 1 - Wprowadzenie do zmiany studium7.63 MB

pdfb) załącznik nr 2 - mapa z lokalizacją ropociągu16.21 MB

pdfc) załącznik nr 3 - wykaz uwag16.03 KB

pdf10. Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów25.69 KB

pdf11. Uchwała Nr XX/98/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa1012.27 KB

 pdfa) Załącznik graficzny do w/w uchwały11.19 MB

pdf12. Uchwała Nr XXV/126/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów12.12 MB

pdf13. Uchwała Nr XXXIV/180/2014 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów1.25 MB

pdf14. Zmiana - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kosmów898.59 KB

pdfa) rysunek do w/w studium69.97 MB

pdf15. Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów136.97 KB

pdfa) rysunek do w/w uchwały70.02 MB

Ekofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów

pdfEkofizjografia podstawowa Gminy Hrubieszów579.67 KB

pdfAneks do ekofizjografii podstawowej Gminy Hrubieszów273.63 KB

pdfRysunek 1 do ekofizjografii89.71 MB

pdfRysunek 2 do ekofizjografii165.31 MB 

pdfRysunek 3 do ekofizjografii 63.5 MB

3 piętrowy budynek urzędu gminy w kolorze żółto pomarańczowym
fof. własna

Przewodnik po urzędzie

Wykaz numerów i pomieszczeń oraz skrótowy wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Hrubieszów:

PARTER:

Kasa, Działalność Gospodarcza - Referat Finansowy
Numer pokoju: 1
Załatwiane sprawy: Rejestracja podmiotów gospodarczych

NGO
Numer pokoju: 1a
Załatwiane sprawy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Hrubieszów w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Numery pokoi: 3, 4, 5, 6 pokój numer 12 (I piętro Urzędu Gminy)

I PIĘTRO:

Świetlica - sala konferencyjna
Numer pokoju: 2

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Numery pokoi: 8, 9
Załatwiane sprawy: Zezwolenie na wycinkę drzew; zezwolenie na hodowlę psów; gospodarka nieruchomościami - dzierżawa, najem, użyczenie; nadawanie numerów porządkowych, wymiana eternitu, najem lokali użytkowych

Referat Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalowych i Gospodarczych
Numery pokoi: 10, 11
Załatwiane sprawy: Dodatki mieszkaniowe; zaświadczenia, wpisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; najem lokali mieszkaniowych; zarządzanie drogami gminnymi; zamówienia publiczne

II PIĘTRO:

Wójt Gminy
Numer pokoju: 14
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 7.30 do 15.30

Kadry, Kancelaria urzędu
Numer pokoju: 15
Załatwiane sprawy: Zaświadczenie o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy Hrubieszów

Sekretarz Gminy, Radca Prawny
Numer pokoju: 16
Załatwiane sprawy: opinie o sprawach załatwianych przez urząd; pomoc prawna

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Numer pokoju: 17
Załatwiane sprawy: Budżet Gminy

Oświata
Numer pokoju: 18
Załatwiane sprawy: Obsługa szkół; stypendia szkolne

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Specjalista ds. promocji, sportu i BHP
Numer pokoju: 19

III PIĘTRO:

Referat Podatków i Opłat
Numery pokoi: 20, 21, 23
Załatwiane sprawy: podatki i opłaty lokalne; podatek od środków transportowych; zwrot akcyzy; zaświadczenia o: powierzchni gospodarstw rolnych, informacje o płatności podatku, inne związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy
Numer pokoju: 22
Załatwiane sprawy: Obsługa jednostek pomocniczych - sołectw

Sprawy wojskowe, ochrona ludności
Numer pokoju: 24
Załatwiane sprawy: wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy; wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności; sekretarz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej
Numer pokoju: 25, 25a
Załatwiane sprawy: Dowody osobiste; ewidencja ludności, sprawy meldunkowe; sprawy ochrony przeciwpożarowej; zezwolenia na sprzedaż alkoholi; zezwolenia na zbiórki publiczne; zezwolenia na organizację imprez masowych, Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych, będących w kompetencji samorządu gminnego

Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro
fot. pixabay.com

Wnioski, druki, formularze

 Ikonka pobierania w kolorze zielonymOchrona Środowiska

 1. Obowiązek zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumenty i formularze dostępne w tej zakładce
 2. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych21.28 KB
 3. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hrubieszów15.79 KB
 4.  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 5. docxZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew21.45 KB
 6. docxWniosek o wydanie decyzji środowiskowej16.65 KB
 7. docxZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków18.99 KB
 8. docxOświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe12.25 KB
 9. docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.6 KB
 10. docxWniosek o zezwolenie na hodowlę psów ras agresywnych15.75 KB
 11. docxWniosek o wydanie zezwolenia na upraw maku lub konopi włóknistych.25.66 KB

Podatki

 1. Deklaracje oraz informacje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r. dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
 2. docxWniosek o wydanie zaświadczenia17.42 KB
 3. docxWniosek o zwolnienie z tytułu kupna gruntów17.94 KB
 4. docxOświadczenie o gruntach dzierżawionych15.07 KB
 5. docxOświadczenie forma prawna, kategoria przedsiębiorstwa, klasa PKD40.17 KB
 6. docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych18.63 KB
 7. doc2024_AKCYZA_Duże_oświadczenie_DZIERŻAWY_2024.doc41 KB
 8. docxFormularz_pomoc_publiczna.docx45.6 KB
 9. pdfWniosek_akcyza_2024.pdf955.52 KB

Gospodarka Odpadami

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące gospodarki odpadami (tj. druki, wnioski, deklaracje, formularze) dostępne są w poszczególnych zakładkach działu gospodarki odpadami 

Gospodarka Nieruchomościami

 1. docxWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.17.65 KB
 2. docxWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.19.11 KB
 3. docxWniosek o ustalenie numeru porządkowego.21.9 KB
 4. docxWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.17.82 KB

Zgromadzenia Publiczne

 1. docZawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 2. docUproszczone Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym63 KB
 3. docxOświadczenie przewodniczącego15.85 KB
logo ePUAP
logo ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szczegółowy opis sposobu dostarczania dokumentów w postaci elektronicznej do Urzędu Gminy Hrubieszów oraz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

3 piętrowy budynek urzędu gminy w kolorze żółto pomarańczowym
fot. własna

Dane urzędu i kontaktowe

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 846 962 681, 846 962 025
Fax: 846 962 794

NIP URZĘDU GMINY HRUBIESZÓW: 9191365265

NIP GMINY HRUBIESZÓW: 9191735733

NR KONTA: Bank PEKAO SA o/Hrubieszów 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296

INTERNET:

 • Szczegółowy opis sposobu dostarczania dokumentów w postaci elektronicznej do Urzędu Gminy Hrubieszów oraz adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
 • Adres strony internetowej: gminahrubieszow.pl 
 • Adres Biuletynu Informacji Publicznej: ughrubieszow.bip.lubelskie.pl  
 • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEDSTAWICIELE GMINY:

 • Wójt: Tomasz Zając, tel. 846 962 794
 • Przewodnicząca Rady Gminy: Aneta Dąbrowska tel. 846 962 681 w. 14
 • Sekretarz: Robert Palichleb, tel. 846 962 681 w. 18
 • Skarbnik: Tomasz Janiec, tel. 846 962 681 w. 19

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Agnieszka Wsolak
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZAS PRACY:

 • Urząd Gminy - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 7.30 do 15.30

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.