Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Czyste powietrze

Czyste powietrze

31 maja 2021r. Wójt Gminy Hrubieszów podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Hrubieszów mogą składać wnioski o dotację w siedzibie punktu konsultacyjno-informacyjnego w  Urzędzie Gminy Hrubieszów.

INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” jest to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

właścicielami/współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

Uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
 • w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

UWAGA: Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Hrubieszów otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontakt telefoniczny: 84 696 26 81, wew. 27, pokój nr 12.

Poniżej przedstawiono maksymalne kwoty dotacji jakie można otrzymać na poszczególne zadania oraz jakie są koszty kwalifikowalne w Programie Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

 1. pdfProgram priorytetowy
 2. pdfKoszy kwalifikowane - Poziom Podstawowy
 3. pdf Koszy kwalifikowane – Poziom Podwyższony590.34 KB
 4. pdfKoszy kwalifikowane – Poziom Najwyższy590.64 KB

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 , z zastrzeżeniem ust. 9.3.1 pkt 14 ppkt 3 Części 1) Programu.
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali, w przypadku posiadania pieców/trzonów kaflowych w budynku, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez uprawnionego kominiarza o odłączeniu pieca od przewodów kominowych),
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne z osobną księgą wieczystą, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie kiedy został on wydzielony),
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 • poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego (data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM „CZYSTE POWIETRZE +”

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚIGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.

 • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
  • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku,
  • okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
   • zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. Potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
   • zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu),
  • Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
  • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą,
  • Wyboru wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko,
  • Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

KONTAKT:

 • z pracownikiem Urzędu Gminy Hrubieszów w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Programu pod numerem telefonu: 84 696 26 81, wew. 22, pokój nr 8. Punkt czynny jest w poniedziałki oraz środy w godzinach 9.00 - 14.00.
 • z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w sprawie wydawanych zaświadczeń tel. 84 696 26 81, wew. 27, pokój nr 12.
 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze po numerem telefonu: 22 340 40 80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Statystyki dotyczące udziału mieszkańców gminy Hrubieszów w programie „czyste powietrze”:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 454
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 253
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 8 662 019,12 zł

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.