Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postać przygnębionego, skulonego, siedzącego człowieka, ukazana od pasa w dół
fot. pixabay.com

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119) oraz z innych przepisów.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 2. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy w Hrubieszowie.

Skład komisji:

 1. Reder Katarzyna – Przewodniczący Komisji,
 2. Cygan Bożena – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Muzyczuk Aleksandra – Członek Komisji,
 4. Tomczak Gabriela – Członek Komisji,
 5. Gerynowicz Danuta – Członek Komisji.

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
telefon: 84 696 58 57
fax: 84 696 58 57

Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak, tel. 84 696 26 81 wew. 38

Do pobrania:

pdfWniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu118.97 KB

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.