Postać przygnębionego, skulonego, siedzącego człowieka, ukazana od pasa w dół

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119) oraz z innych przepisów.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 2. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy w Hrubieszowie.

Skład komisji:

 1. Reder Katarzyna – Przewodniczący Komisji,
 2. Cygan Bożena – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Muzyczuk Aleksandra – Członek Komisji,
 4. Tomczak Gabriela – Członek Komisji,
 5. Gerynowicz Danuta – Członek Komisji.

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
telefon: 84 696 58 57
fax: 84 696 58 57

Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak, tel. 84 696 26 81 wew. 38

Do pobrania:

pdfWniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu118.97 KB