dłoń zaciśnięta w pięść

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r., poz. 1249) oraz z innych przepisów.

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Hrubieszów.

Skład Zespołu:

 1. Głowacz Irmina – Przewodniczący Zespołu
 2. Lewandowska Katarzyna – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Sienicka Marta
 4. Bogucka Małgorzata
 5. Pilipczuk Monika
 6. Kryszczuk Robert
 7. Maciąg Adrian
 8. Baj Anna
 9. kom. Jachimek Tomasz
 10. Stronkowska Jolanta
 11. Janik – Sobańska Magdalena
 12. Kozłowska Justyna
 13. Reder Katarzyna
 14. Kuźmińska Joanna
 15. Dębiak – Tabuła Ewa.

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak

tel.: 84 696 26 81 wew. 38
fax: 84 696 58 57