Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zespół interdyscyplinarny

dłoń zaciśnięta w pięść
fot. pixabay.com

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r., poz. 1249) oraz z innych przepisów.

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Hrubieszów.

Skład Zespołu:

 1. Głowacz Irmina – Przewodniczący Zespołu
 2. Lewandowska Katarzyna – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Sienicka Marta
 4. Bogucka Małgorzata
 5. Pilipczuk Monika
 6. Kryszczuk Robert
 7. Maciąg Adrian
 8. Baj Anna
 9. kom. Jachimek Tomasz
 10. Stronkowska Jolanta
 11. Janik – Sobańska Magdalena
 12. Kozłowska Justyna
 13. Reder Katarzyna
 14. Kuźmińska Joanna
 15. Dębiak – Tabuła Ewa.

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak

tel.: 84 696 26 81 wew. 38
fax: 84 696 58 57

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.