Rysunek dzieci idących do szkoły

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU - ROK SZKOLNY 2021/2022:

Przewodnicząca: Agnieszka Pęk

Zastępca: Kacper Ostasz

Sekretarz: Amelia Iracka

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Agnieszka Kaczyńska

WOLONTARIAT:

Amelia Iracka

Monika Kanonienko

Maja Kicyk

Amelia Pawlos

Daria Żak

OPIEKUN WOLONTARIATU:

Agnieszka Gałan

Zasady etyczne ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach

Uczeń:

 1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
 3. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły;
 4. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
 5. Szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;
 6. Nie przywłaszcza własności innych;
 7. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
 8. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 9. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
 10. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
 11. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych;
 12. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka, z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
 13. Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga słabszym i angażuje się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących;
 14. Jest kreatywny i przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.