Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Samorząd Uczniowski

Rysunek dzieci idących do szkoły
fot.pixabay.com

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

SKŁAD SAMORZĄDU - ROK SZKOLNY 2023/2024:

Przewodniczący:  Karolina Martyniuk

Zastępca:  Szymon Curyło 

Sekretarz: Patryk Tokarski

Skarbnik Emilia Hryniak

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Agnieszka Maćkowska Mart

 

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca:  Dorota Machaj

Zastępca: Angelika Korzeniowska

Sekretarz: Renata Szewc

 Skarbnik: Elżbieta Kasprzak

Zasady etyczne ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach 

Uczeń:

 1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
 3. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły;
 4. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
 5. Szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;
 6. Nie przywłaszcza własności innych;
 7. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
 8. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 9. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
 10. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
 11. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych;
 12. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka, z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
 13. Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga słabszym i angażuje się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących;
 14. Jest kreatywny i przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.