Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Regulamin świetlicy

Fioletowa książka
fot. pixabay.com

Regulamin świetlicy

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
  • dzieci z klas I-VI, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły oraz czas pracy rodziców (na wniosek rodzica).
   w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w określonych dniach tygodnia z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 7. Uczniowie przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy. 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub wracają autobusem szkolnym.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.
 11. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
 12. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 13. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 1. Uczeń ma prawo do:
  • respektowania swoich praw i obowiązków,
  • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
  • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
  • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania,
  • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
  • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
  • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
  • korzystania z pomieszczeń świetlicowych i boiska szkolnego,
  • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
  • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
  • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
  • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
  • zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
  • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
  • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
  • zachowywać się kulturalnie w świetlicy.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.