Biały dom z niebieskim dachem oraz garażem

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni:

Urząd Gminy Hrubieszów informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. kontaktowy 84 696 26 81 wew. 22.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Opłaty skarbowe:

  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Hrubieszów (Nr konta 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296).

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

  • Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:

  • Urząd Gminy Hrubieszów, pokój Nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. kontaktowy 84 696 26 81 wew. 22.

Podstawa prawna:

  • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

Do pobrania:

docxZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków18.99 KB

docxOświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe12.25 KB