Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - GOPS

Klub "Senior+"

seniorKlub Senior + w Kułakowicach Trzecich działa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Hrubieszów.

Klub dysponuje 15 miejscami. Jest czynny:

 • Środa: 11.30 – 15.30
 • Czwartek: 7.30 – 15.30
 • Piątek: 7.30 – 15.30

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku byłej szkoły podstawowej, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, aneks kuchenny, pomieszczenie kuchenne, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę, prysznic z krzesełkiem i uchwytami, korytarz i taras. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje Pani Justyna Szymusiak – pracownik GOPS Hrubieszów.

Uczestnikami Klubu Seniora mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Hrubieszów. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.
W Klubie „Senior +” uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.

Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Klubie „Senior+”.

Do pobrania:

 1. docxRegulamin rekrutacyjny266.45 KB
 2. docxZałącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa296.24 KB
 3. docxZałącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem276 KB
 4. docxZałącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych276.38 KB
 5. docxZałącznik nr 4- Zaświadczenie lekarskie268.94 KB
 6. docxZałącznik nr 5 - wizerunek276.93 KB
 7. docRegulamin organizacyjny377 KB
Trójka osób kobieta, mężczyzna i dziecko
fot. pixabay.com

Świadczenia rodzinne

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie podejmuje liczne działania z zakresu polityki Państwa na rzecz dziecka i rodziny. Poniżej wyszczególniona została lista form udzielanych świadczeń wraz z odnośnikami do stron Ministerstwa, gdzie znajdą Państwo wzory wniosków oraz szczegółowe informacje o każdej z form udzielanych świadczeń:

Wzory wniosków:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa

Dwie dłonie tworzące symboliczny dom nad postaciami dwojga seniorów
fot. pixabay.com

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oferuje wiele usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.

Poniżej wyszczególniona została lista form pomocy społecznej wraz z odnośnikami do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o każdej z form pomocy:

Ilustracja drzewa z dłońmi symbolizującymi liście wyhaftowana na płótnie
fot. pixabay.com

Formy udzielanej pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oferuje wiele usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.

dłoń zaciśnięta w pięść
fot. pixabay.com

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r., poz. 1249) oraz z innych przepisów.

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Hrubieszów.

Skład Zespołu:

 1. Głowacz Irmina – Przewodniczący Zespołu
 2. Lewandowska Katarzyna – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Sienicka Marta
 4. Bogucka Małgorzata
 5. Pilipczuk Monika
 6. Kryszczuk Robert
 7. Maciąg Adrian
 8. Baj Anna
 9. kom. Jachimek Tomasz
 10. Stronkowska Jolanta
 11. Janik – Sobańska Magdalena
 12. Kozłowska Justyna
 13. Reder Katarzyna
 14. Kuźmińska Joanna
 15. Dębiak – Tabuła Ewa.

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak

tel.: 84 696 26 81 wew. 38
fax: 84 696 58 57

Postać przygnębionego, skulonego, siedzącego człowieka, ukazana od pasa w dół
fot. pixabay.com

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119) oraz z innych przepisów.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 2. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy w Hrubieszowie.

Skład komisji:

 1. Reder Katarzyna – Przewodniczący Komisji,
 2. Cygan Bożena – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Muzyczuk Aleksandra – Członek Komisji,
 4. Tomczak Gabriela – Członek Komisji,
 5. Gerynowicz Danuta – Członek Komisji.

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
telefon: 84 696 58 57
fax: 84 696 58 57

Osoba do kontaktu: Justyna Szymusiak, tel. 84 696 26 81 wew. 38

Do pobrania:

pdfWniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu118.97 KB

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.