Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej (m. in. opon z maszyn rolniczych):

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1297) Urząd Gminy Hrubieszów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi,
iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Poniżej punkty odbioru odpadów z działalności rolniczej:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry;  nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
 • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.
 • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych;
 • Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
 • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999;
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,
  tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, worki typu Big-Bag.
 • Mir-Eko Sp. z o.o., ul.Górna 27, 22-530 Mircze, tel. 530 132 312 -biała folia rolnicza po sianokiszonce.
 • AGRO-UPOL Sp. z o.o., ul. Nowa 100, 22-500 Hrubieszów, tel. 697 223 717- folia rolnicza, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.
 • Trans-Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8B, 39-200 Dębica, tel. 14 68 08 703 - opony rolnicze.
pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. ks. P. Skargi 11
22-100 Chełm

Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro

Gospodarka odpadami, informacje, deklaracje

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 1. Urząd Gminy Hrubieszów przypomina o obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej nieruchomości, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Nową deklarację należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja dotycząca śmierci mieszkańca, deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na terenie gminy Hrubieszów system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są one gospodarować odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hrubieszów.

Regulamin nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, które będą odbierane w workach o następujących kolorach:

 • worek niebieski - papier - oznaczony napisem: „Papier”;
 • worek zielony-szkło -oznaczony napisem: „ Szkło”;
 • worek żółty - metal i tworzywo sztuczne - oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • worek brązowy - odpady zielone i bioodpady - oznaczony napisem: „Bio”.

Sposób segregacji został opisany w zakładce segregacja odpadów.

Odpady niesegregowane oraz pozostałości po segregacji odbierane są w worku czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane” lub pojemniku 120 l.

Mieszkańcy są wyposażeni w worki do zbiórki tych odpadów, pojemniki 120 l na odpady zmieszane mieszkańcy muszą zakupić sami.

Ponadto wszystkie rodzaje odpadów oprócz niesegregowanych (czarne worki) mieszkańcy mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów Nr 108. PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca złożyć do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację, w której dokona naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkałych, na danej nieruchomości. Liczba ta nie musi się równać liczbie osób zameldowanych. Oznacza to, że opłatę należy naliczyć wyłącznie za te osoby, które faktycznie przebywają na danej nieruchomości.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Hrubieszów drogą elektroniczną poprzez platformę Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznych - ePUAP. Szczegółowy opis sposobu doręczania dokumentów elektronicznych znajduje się na stronie: BIP

Opłata ustalona uchwałą Rady Gminy Hrubieszów obecnie wynosi:

 1. stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 3. wysokość zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 1zł.

Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, cztery razy do roku. Opłatę wylicza się w następujący sposób:

 1. liczba osób zamieszkujących nieruchomość * stawka opłaty¹ = opłata za daną nieruchomość za miesiąc,
 2. wysokość opłaty za daną nieruchomość za miesiąc * 3 miesiące= kwartalna opłata
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

¹Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Hrubieszów w przypadku braku kompostownika lub stawka opłaty, pomniejszona o zniżkę określoną w Uchwale Rady Gminy Hrubieszów w przypadku posiadania kompostownika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w terminach:

 1. Do dnia 15-go marca,
 2. Do dnia 15-go maja,
 3. Do dnia 15-go września,
 4. Do dnia 15-go listopada

u inkasenta lub na rachunek bankowy Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Więcej informacji na ten temat będą Państwo mogli uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, I piętro, pokój nr 9 lub pod numerem telefonu 084 696 2681, wew. 23.

Dokumenty do pobrania:

docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.27.48 KB

docxOdpady z działalności rolniczej.16.08 KB

 

pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne

Segregacja odpadów

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny. Pobierz informację w jaki sposób segregować odpady komunalne.

Do pobrania:

pdfInformacja o sposobie segregacji311.14 KB

Kalendarz ścienny

Terminy płatności

Informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w nieprzekraczalnych terminach:

 1. Za I kwartał do dnia 15-go marca;
 2. Za II kwartał do dnia 15-go maja;
 3. Za III kwartał do dnia 15-go września;
 4. Za IV kwartał do dnia 15-go listopada

u inkasenta (sołtysa) lub przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów
Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów
Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Duża ilość starych monitorów przeznaczonych do utylizacji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), udostępnia się informację o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Hrubieszów.

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.
Okopy Kolonia 49
22-175 Dorohusk
tel. 82 566-11-02, 82 566-12-06
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów.

INFORMACJA O PUNKCIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.) dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony