Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - SP w Mienianach

Patron szkoły

Jan Paweł II

Twarz papierza Jana Pawła drugiego, grafika czarnobiała

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Karola Wojtyły-seniora i Emilii z Kaczorowskich. Został ochrzczony 20 czerwca 1920 w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i otrzymał imiona Karol Józef. Gdy ukończył 6 lat zaczął się uczyć w szkole powszechnej. Był chłopcem wesołym, utalentowanym i każdą wolną chwilę lubił spędzać na powietrzu. Po maturze studiował polonistykę i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz filozofię we Włoszech, Belgii i Francji.

Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez hitlerowców zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w Zakładach Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim pod Krakowem.

W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Równolegle studiował filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie. Później przez dwa lata kontynuował studia filozoficzne w Rzymie.

Po powrocie do kraju w 1948 roku, został wikariuszem w parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a w 1949 r. - w parafii Św. Floriana w Krakowie. Przygotowywał równocześnie na Wydziale Teologicznym UJ pracę doktorską pt. "Problemy wiary w pismach św. Jana od Krzyża", którą obronił w 1948 roku. W 1953 roku Karol Wojtyła został wykładowcą teologii moralnej i etyki społecznej w krakowskim Seminarium Duchownym, a w następnym roku rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako kierownik Katedry i Zakładu Etyki. W latach 1958-1978 był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. W czerwcu 1962 r. został wybrany na stanowisko wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Rok później, w grudniu 1963, został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, zaś w czerwcu 1967 otrzymał kapelusz kardynalski. Od 1969 roku w Episkopacie Polski pełnił przez wiele lat m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu i przewodniczącego Komisji Rady Naukowej Episkopatu. Równocześnie był członkiem watykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. Duchowieństwa i ds. Kultu Bożego. We wrześniu 1978 r. wchodził w skład delegacji Episkopatu Polski rewizytującej Episkopat RFN.

Karol Wojtyła brał aktywny udział w pracach II Soboru Watykańskiego. Z nominacji papieża Pawła VI został członkiem Komisji Soborowej dla Apostolstwa Świeckiego.

16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na papieża. Przybrał imię Jan Paweł II.

Niespełna trzy lata po wyborze na papieża - 13 maja 1981 roku - na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu na jego życie. Tło tego zamachu do dziś nie jest do końca wyjaśnione.

Jan Paweł II cieszył się wielkim autorytetem moralnym jako obrońca praw człowieka i pokoju na świecie. Niekwestionowana na jest opinia, że wybór Polaka, Karola Wojtyły na papieża, a następnie jego pontyfikat, w dużej mierze przyczyniły się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu wolności i demokracji w tym regionie świata.

Podczas 104 podróży zagranicznych Jan Paweł II spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przedstawicielami innych chrześcijańskich kościołów, wyznawcami religii niechrześcijańskich, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą.

Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, szczególny nacisk kładł na dobre stosunki Kościoła katolickiego z Żydami. W porównaniu z poprzednimi pontyfikatami, w ciągu kilkunastu lat pontyfikatu Jana Pawła II Stolica Apostolska zdołała dokonać znacznego postępu na drodze zbliżenia do judaizmu i islamu. Na gruncie ekumenicznym Jan Paweł II dążył do ożywienia dialogu teologicznego z protestantami i prawosławnymi. Często Jan Paweł II podejmował się mediacji i wzywał do zaniechania przemocy w różnych wielkich konfliktach, takich jak wojny w Zatoce Perskiej, Libanie i Bośni. Był przeciw stosowaniu jako środków nacisku blokad ekonomicznych, ponieważ uważał je za represje godzące głównie w niewinną ludność.

Jan Paweł II przemawiał do świata także poprzez encykliki i książki, z których najbardziej znana jest ostatnia - "Pamięć i tożsamość".

Papież Jan Paweł II, który przez ponad 26 lat kierował Kościołem katolickim zmarł o godz. 21.37 w Watykanie w wieku 84 lat. Na wieść o śmierci Jana Pawła II rozdzwoniły się dzwony rzymskich kościołów. Wielu spośród 60 tys. zgromadzonych na Placu św. Piotra ludzi otwarcie płakało. "Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca" - powiedział do nich arcybiskup Leonardo Sandri. Ogłoszenie informacji o śmierci papieża wierni przyjęli oklaskami, wyrażając w ten sposób szacunek dla Jego osoby.

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

SKŁAD SAMORZĄDU - ROK SZKOLNY 2023/2024:

Przewodniczący:  Karolina Martyniuk

Zastępca:  Szymon Curyło 

Sekretarz: Patryk Tokarski

Skarbnik Emilia Hryniak

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Agnieszka Maćkowska Mart

 

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca:  Dorota Machaj

Zastępca: Angelika Korzeniowska

Sekretarz: Renata Szewc

 Skarbnik: Elżbieta Kasprzak

Zasady etyczne ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach 

Uczeń:

 1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
 3. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły;
 4. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
 5. Szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;
 6. Nie przywłaszcza własności innych;
 7. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
 8. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 9. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
 10. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
 11. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych;
 12. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka, z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
 13. Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga słabszym i angażuje się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących;
 14. Jest kreatywny i przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Dzwonki szkolne

Żółty budzik

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.50 - 11.35

5. 11.45 - 12.30

6. 12.35 - 13.20

7. 13.25 - 14.10

8. 14.15 - 15.00

Hymn Rodziny Szkół

Róże leżące na kartkach z nutami

Zwrotka 1

My, Jana Pawła uczniowie,

Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać

Refren

Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

By na zawsze czyste serce już mieć.

Zwrotka 2

Trudno być dobrym człowiekiem,

Gdy świat pędzi i goni bez celu,

Dlatego razem przypomnieć warto.

Refren

Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

By na zawsze czyste serce już mieć.

Rodzina Szkół noszących imię JPII

 Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 

Więcej informacji na stronie: http://rodzina.org.pl/

Historia szkoły

Historia powstania

Początki powstania Szkoły Podstawowej w Mienianach sięgają roku 1952. Wówczas Tadeusz Bartnik-mieszkaniec Mienian wraz lokalną społecznością postanowił zorganizować pomieszczenie do nauki dzieci. Pomimo wszelkich prac i starań, Wydział Oświaty nie zgodził się na otwarcie szkoły. Dopiero na polecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Oświaty w Hrubieszowie powołał komisję trójosobową, która w sierpniu 1952 roku stwierdziła, że przygotowana sala lekcyjna spełnia wszystkie warunki lokalowe. Zgodę na samodzielną szkołę, Szkoła Podstawowa w Mienianach otrzymała w roku szkolnym 1952/53.

Wraz z biegiem czasu do szkoły zapisywano coraz więcej dzieci, co dawało szansę na rozwój. Jednak warunki bytowe były bardzo ciężkie, uczniowie uczyli się przy lampach naftowych, często w porze wieczorowej. Tadeusz Bartnik podjął wszelkie starania, aby rozpocząć budowę nowej szkoły w Mienianach, w tym czasie po kontrolach Kuratorium Oświaty w Lublinie stwierdzono, że wyniki pracy nauczycielskiej były satysfakcjonujące i w związku z tym, awansowano pana Bartnika na kierownika szkoły pełnej 7 -klasowej. W roku 1956 kierownictwo szkoły objęła pani Maria Czerkas, następnie w latach 1958-1960 pani Edwarda Wojciechowska. W roku 1960 kierownictwo przejęła pani Zofia Grabowska, następnie pan Henryk Litewczuk. Po śmierci męża dyrektorem została znowu pani Zofia Litewczuk.

Wraz z wprowadzanymi reformami szkoła zmieniała swoją strukturę. Od roku 1966 była to szkoła 8-klasowa, od roku 1998 szkoła 6-klasowa (wówczas powołano do życia 3-letnie gimnazja), by znowu wprowadzić szkołę 8-klasową.

Po wielu staraniach, w roku 2013, nadano szkole imię Jana Pawła II. Zmieniało się również kierownictwo szkoły. W latach 2000-2009 dyrektorem był pan Jarosław Łukiewicz, następnie funkcję tę przejęła pani Alina Sidorowicz, a od roku 2021 dyrektorem szkoły jest pan Robert Kryszczuk.

Szkoła miała wiele siedzib, od jednej sali lekcyjnej w prywatnym mieszkaniu, następnie przeniesiona do budynku PGR-u, kolejno do baraku, aż po rok 1966, kiedy wybudowano obecny budynek.

Przełomowym momentem dla rozwoju oświaty i szkolnictwa na Lubelszczyźnie był rok 1961. Nowy okres doprowadził do wzbogacenia i rozwoju bazy materialnej. Mimo wielu zmian zachodzących w szkolnictwie szkoła stale się rozwija, nauczyciele na bieżąco się dokształcają. Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach, kwitnie współpraca z lokalną społecznością, instytucjami, innymi szkołami oraz organizacjami.

Zdjęcia sprzed lat…

 Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.