logo Banki Żywności

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przystań” Mieniany realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby potrzebujące wsparcia w zakresie otrzymania paczek żywnościowych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 84 696 58 57 lub ze Stowarzyszeniem „Przystań” Mieniany, Mieniany 91/9, tel. 84 618 32 47 

Osobą do kontaktu w sprawach PO PŻ jest pracownik GOPS Hrubieszów Pani Justyna Szymusiak, tel. 84 696 58 57.

Zgłoszenia oraz wydawanie skierowań obędzie się w terminie do 9 czerwca 2023r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://bankizywnosci.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/ lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

plakat akcji