Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Info pozostałe

RODO, klauzule informacyjne

Zasadnicza część uzgodnień o współadministrowanie danymi osobowymi

W dniu 27.04.2021 r. w Hrubieszowie została zwarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi pomiędzy:

Urzędem Gminy Hrubieszów, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez Wójta Gminy Hrubieszów – Tomasza Zająca

a

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez Kierownika – Justynę Kozłowską

a

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez Dyrektora – Aleksandrę Muzyczuk

a

Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez Kierownika – Wandę Grochowicz

a

Szkołą Podstawową im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, Czerniczyn 79, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez  Dyrektora – Bożenę Nowosad

a

Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez  Dyrektora – Marzannę Adamczuk-Chwedczuk

a

Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Mienianach, Mieniany 50, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez  Dyrektora – Alinę Sidorowicz

a

Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez  Dyrektora – Katarzynę Lewandowską

a

Szkołą Podstawową im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach, Stefankowice  26, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez  Dyrektora – Joannę Antoniak

a

Szkołą Podstawową w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach, Kozodawy 83, 22-500 Hrubieszów, reprezentowaną przez p.o. Dyrektora – Kingę Zając.

Umowa o współadministrowanie stanowi regulację pomiędzy Współadministratorami, o której mowa w art. 26 ust 1 RODO.

Oświadczenia Współadmnistratorów

Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, iż są uprawnieni do ustalania łącznie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorzy oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych wynikające z RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administratora danych osobowych.

Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, iż zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, a także poddają je przeglądom i uaktualnieniom.

Przedmiot i zakres Umowy

Umowa ma zastosowanie do procesu związanego z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów danych, zgodnie ze złożoną Deklaracją  stanowiącą załącznik Nr 3 do  Zarządzenia Nr 20/2021 Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 12.04.2021 roku w sprawie określenia regulaminu i instrukcji korzystania ze strony internetowej wspólnej dla  wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów, w ramach wspólnie wykorzystywanych przez Współadministratorów narzędzi teleinformatycznych – strona „gminahrubieszow.pl”.

Umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, a w szczególności ustala w przejrzysty sposób zakresy odpowiedzialności Współadministratorów dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również określa reprezentację Współadmnistratorów w stosunku do podmiotów, których dane osobowe dotyczą oraz ich relacje z tymi podmiotami.

Dla potrzeb prawidłowej realizacji zawartej Umowy, Współadministratorzy zobowiązują się:

 1. współpracować przy realizacji obowiązków ciążących na Współadministratorach danych osobowych;
 2. przetwarzać współadministrowanie danych osobowych zgodnie z Umową, przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 3. powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć bezpieczeństwo danych osobowych albo narazić drugiego Współadministratora na odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja działań Gminy Hrubieszów poprzez wspólne prowadzenie strony internetowej „gminahrubieszow.pl” przez jednostki organizacyjne gminy, współadministrujące danymi osobowymi.

Sposoby przetwarzania

Współadministratorzy przetwarzają dane podmiotów danych:

 1. w formie elektronicznej, m.in. w systemach informatycznych strona „gminahrubieszow.pl”, w oprogramowaniu biurowym, systemach poczty elektronicznej oraz systemach służących do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych;
 2. w formie papierowej, w tym w formie wydruku dokumentów z systemów informatycznych.

Dostęp do danych osobowych podmiotów danych jest ograniczony do zakresu niezbędnego do realizacji zawartej Umowy. W przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą jedynie osoby upoważnione oraz osoby lub podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli bądź powierzą do przetwarzania dane osobowe, osoby lub podmioty, którym dane osobowe są udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami Współadmnistratorów.

Kategorie osób, których dane dotyczą i rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach procesu Współadministrowania, przetwarzane są dane osobowe:

 • użytkowników strony „gminahrubieszow.pl”,
 • pracowników Współadministratorów,
 • uczniów, nauczycieli, członków rodzin – Współadmnistratorów,
 • uczestników uroczystości, imprez okolicznościowych i promocyjnych organizowanych przez Współadministratorów,
 • uczestników konkursów organizowanych przez Współadmnistratorów,
 • uczestników innych form aktywności lub działalności podejmowanych przez Współadministratora,
 • członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Hrubieszów
 • osób współpracujących lub związanych jakąkolwiek formą umowy z Współadministratorem,
 • osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
 • właścicieli obiektów zabytkowych i innych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy,
 • osób pełniących funkcje publiczne.

W ramach procesów Współadministrowania, przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, płeć, NIP, rok urodzenia, adres e-mail, telefon, wizerunek, wykształcenie, pełniona funkcja, osiągnięcia, wyniki konkursów, numer rachunku bankowego.

Wyczerpująca lista celów, dla których Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe, kategorie przetwarzanych danych, kategorie osób, których dane są przetwarzane jak również okres ich przetwarzania będą wskazywane w prowadzonym oddzielnie przez każdego ze Współadministratorów Rejestrze Czynności Przetwarzania w rozumieniu art. 30 RODO.

Strona „gminahrubieszow.pl” jest prowadzona i udostępniana użytkownikom – osobom fizycznym i prawnym. W ramach strony internetowej prezentowane są treści informacyjne oraz treści o charakterze promocyjnym gminy Hrubieszów oraz działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Obowiązki Współadmnistratorów

Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.

Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator odpowiedzialny merytorycznie za dane osobowe, których jest administratorem.

Dane kontaktowe punktu służącego do przyjmowania żądań podmiotów danych stanowią dane, kontaktowe administratora odpowiedzialnego merytorycznie za wprowadzenie danych.

W przypadku gdy, żądanie wpłynie do pozostałych Współadministratorów, Współadministratorzy ci zobowiązani są do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, poinformowania w formie pisemnej o powyższym fakcie  właściwego Inspektora Ochrony Danych.

Obowiązki w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych

Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, zgłaszanie naruszeń do organu nadzoru oraz osobie, której dane dotyczą właściwy będzie Administrator odpowiedzialny merytorycznie za przetwarzane dane osobowe.

W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez innego Współadministratora, Współadministrator ten zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od podjęcia informacji o wystąpieniu naruszenia poinformować innych Współadministratorów o tym fakcie i podjętych w związku z naruszeniem krokach. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie wypełniania obowiązków określonych w art. 33-34 RODO oraz udzielać sobie wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny

Współadministratorzy ustalają, że na stronie „gminahrubieszow.pl” w zakładce „RODO, klauzule informacyjne” zostanie opublikowana odpowiednia polityka prywatności.

Współadministratorzy ustalają, że na stronie „gminahrubieszow.pl” w zakładce „RODO, klauzule informacyjne” zostanie opublikowana informacja wymagana na podstawie art. 13 RODO odrębnie dla każdej jednostki.

Zgodnie z dyspozycją art. 26, ust. 2 RODO, Podmiotom danych udostępniana jest na stronie internetowej „gminahrubieszow.pl” w zakładce ochrona danych osobowych zasadnicza treść uzgodnień umowy o współadministrowanie.

Zapewnienie Bezpieczeństwa danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy Współadministratora, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobie ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Współadministratorzy zobowiązani są wdrożyć dokumentację i procesy zapewniające sposób ochrony danych osobowych określony w RODO.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy wspólnie lub samodzielnie mogą zlecać Podmiotom przetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzanych danych osobowych. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Współadministratorom i nie mogą przetwarzać danych osobowych w innych celach.

W przypadku zlecenia czynności Podmiotowi przetwarzającemu przez Współadministratora, Podmiot przetwarzający będzie podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych osobowych określonym w art. 28 RODO, zapewniając co najmniej taki sam poziom ochrony, jak określono w niniejszej Umowie. Współadministratorzy ustalają, iż podmiotem odpowiedzialnym za zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą  hostingową NETRIX S.A. będzie Urząd Gminy Hrubieszów.

W przypadku niewykonania przez Podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Współadministrator, który powierzył Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych – zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w Umowie – ponosi pełną odpowiedzialność wobec innych Współadmnistratorów za wykonywanie zobowiązań ciążących na Podmiocie przetwarzającym.

Zabronione jest powierzanie danych osobowych przez Współadministratora Podmiotowi przetwarzającemu z państwa trzeciego (tj. spoza UE/EOG, z wyłączeniem Szwajcarii) bez wcześniejszej pisemnej zgody innych Współadmnistratorów. W przypadku zlecenia przez Współadministratora czynności Podmiotowi przetwarzającemu z państwa trzeciego, Współadministrator stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodnie z art. 44 i następnymi RODO. W szczególności Współadministrator w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewniało ochronę praw Podmiotów danych, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosowanych zabezpieczeń.

Odpowiedzialność

Każdy współadministrujący uczestniczący w przetwarzaniu danych osobowych odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, naruszające RODO. Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe (w tym Podmiotów przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne.

Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Administratora.

Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, do współpracy ze Współadministratorami w razie postepowania przed organem nadzorczym lub sporu sadowego z Podmiotem danych.

Jeżeli w ramach tego samego przetwarzania uczestniczy więcej niż jeden Współadministrujący, ich odpowiedzialność, stosownie do art. 82 ust 4 RODO, jest solidarna.

Zasady zachowania poufności

Współadministratorzy gwarantują, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą zobowiązane do zachowania poufności na podstawie zawartego stosunku pracy, wdrożonych procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zawartej umowy lub będą podlegały podobnemu obowiązkowi wynikającemu z mocy prawa.

CERT - Biuletyn bezpieczeństwa

OUCH! to cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Przeczytaj i przekaż dalej!

Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://cert.pl/ouch/

Wykaz adresów Biuletynów Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów

Logotyp BIPAdresy Biuletynów Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów:

 1. Urząd Gminy Hrubieszów
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
 4. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie
 5. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie
 6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach
 8. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach
 9. Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach
 10. Szkoła Podstawowa w Ślipczu z/s w Kozodawach

Deklaracja dostępności

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szulżuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 696 2681. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
 • Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • Ponadto:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
 • Mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na:
  • pochodzenie z różnych źródeł i Gmina Hrubieszów nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej
 • wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury,
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, zarówno z poziomu przeglądarki
 • uporządkowana przejrzysta struktura strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Hrubieszów

Do budynku Urzędu Gminy prowadzi główne wejście od ulicy B. Prusa. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok.1,2 m, schody nie są wyposażone w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi przez dwoje przeszklonych drzwi, otwieranych na zewnątrz a następnie kolejne pomieszczenie sąsiadujące z wejściem na klatkę schodową, wyposażone w drzwi oszklone otwierane na zewnątrz.

Urząd zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się na wprost wejścia na klatkę schodową parteru, oraz nad drzwiami prowadzącymi z klatki schodowej na poszczególne piętra, a także ustnie w Sekretariacie Urzędu. W celu dostania się do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na piętrach budynku na klatce schodowej parteru należy kierować się w lewo.

Na parterze budynku znajduje się Gminne Centrum Informacji Turystycznej (pokój nr 1) oraz kasa zlokalizowana na prawo od klatki schodowej parteru po przejściu przez oszklone drzwi otwierane na zewnątrz.

Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowano: Salę konferencyjną (pokój nr 7), Referat Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 8 i 9), Referat Inwestycji Planowania Spraw Lokalowych i Gospodarczych (pokój nr 10 i 10a).

Na drugim piętrze zlokalizowano Sekretariat oraz Gabinet Wójta Gminy (pokój nr 15), Sekretarz Gminy i Radca Prawny (pokój nr 16), Referat Finansowy, Skarbnik Gminy (pokój nr 17), Referat Finansowy, Sprawy oświatowe, kadry i płace (pokój nr 18), Informatyk, IOD (pokój nr 19).

Na trzecim piętrze zlokalizowano Referat Podatków i Opłat (pokój nr 20, 21 i 23), Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy (pokój nr 22), Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo informacji (pokój nr 24), Referat Obywatelski i Ochrony Przeciwpożarowej (pokój nr 25).

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana na końcu korytarza po prawej stronie (w odległości około 12 metrów od klatki schodowej). Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku w celu obsłużenia interesanta.

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po północnej stronie budynku, wjazd od strony ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz od strony wschodniej budynku na dziedzińcu wjazd od ulicy B. Prusa. Brak podjazdu dla osób z niepełnoprawnościami.

Budynek Urzędu nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zlokalizowany jest w miejscowości Wołajowice.

Pełny adres: Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.

W swoich strukturach posiada Gminną Biblioteką Publiczną oraz jej filie, których siedziby znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • Gminna Biblioteka Publiczna: Moniatycze 81, 22-500 Hrubieszów

4 Filie:

 • Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów
 • Czerniczyn 125, 22-500 Hrubieszów
 • Dziekanów 66, 22-500 Hrubieszów
 • Kosmów 114A, 22-500 Hrubieszów

1 Punkt Biblioteczny:

 • Teptiuków 55, 22-500 Hrubieszów.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie, z/s w Wołajowicach

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie znajduje się przy drodze Moniatycze-Szpikołosy. Wejście główne jest widoczne od ulicy, natomiast wejście drugie prowadzące bezpośrednio do biura GOKu znajduje się od podwórza. Przed budynkiem GOKu znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, drugi parking znajduje się w podwórzu, tam również nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózku.

Do wewnątrz budynku od strony ulicy wchodzi się przez szerokie, przeszklone drzwi.

Po prawej stronie znajduje się sala widowiskowa, do której prowadzi krótki korytarz, w tym miejscu znajduje się również szatnia. Naprzeciw szatni usytuowane są drzwi prowadzące bezpośrednio na scenę. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości dostania się do punktu centralnego sali, ponieważ w pomieszczeniu występuje różnica poziomów podłogi.

Po lewej stronie znajdują się toalety, żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na wprost głównych drzwi wejściowych znajduje się korytarz, który prowadzi do pomieszczeń biurowych tj. gabinetu dyrektora ośrodka, pokoju animatorów, księgowości, sekretariatu itp. Przejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się tam wiele schodów i wąskich korytarzy. Nie ma windy ani podjazdów dla wózków.

Wejście do budynku usytuowane od podwórza, wyposażone jest w podjazd dla wózków. Prowadzi przez dwoje drzwi otwierających się na zewnątrz. Aby dostać się do holu należy przejść przez krótki korytarz.

Po prawej stronie holu znajdują się następujące pomieszczenia:

 • Pierwsze – przestronne, jasne pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska patrząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od lewej: turystyka, kadry/informatyka, księgowość, sekretariat.
 • Drugie – mniejsze pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska po lewej stronie pomieszczenia: Animator, Koordynator ds. promocji i rozwoju.

Po lewej stronie holu znajduje się wejście do pomieszczenia socjalnego, wąskie przejście prowadzące do drugiej części budynku (można się tam dostać poprzez wejście główne prowadzące od strony ulicy) oraz gabinet dyrektora.

Ośrodek nie zapewnia informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny.

Podłogi w tej części budynku są na jednym poziomie, co może ułatwić poruszanie się na wózku. Problemem mogą być zbyt wąskie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, które nie spełniają odpowiednich norm.

Różnice poziomów oraz stopnie schodów wewnątrz budynku oznaczone są kontrastową taśmą.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatkach schodowych (schodołaz), w razie potrzeby, istnieje możliwość obsłużenia interesanta poza budynkiem, lub pomoc w dostaniu się do środka.

Budynek Ośrodka nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Moniatycze 81, 22-500 Hrubieszów

Biblioteka znajduje się na parterze budynku, który dzieli ze świetlicą wiejską w Moniatyczach. Wejście do budynku usytuowane jest od drogi głównej. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzi betonowy chodnik, trzy schodki wraz z barierką, brak jest podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe, nie są dostosowane dla osób na wózkach. Biblioteka znajduje się po prawej stronie budynku. Prowadzi do niej wąski korytarz, który utrudnia dostanie się do pomieszczenia osobom niepełnosprawnym. Aby wejść do biblioteki, należy pokonać wąskie drzwi i wysoki próg. W budynku są dwie toalety, żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biblioteki brak jest kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych, jednak usytuowanie pomieszczeń na parterze i mała  powierzchnia zapewnia bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 84 691 80 19. Bibliotekarz dostarczy potrzebne materiały.

Budynek Filii, Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteki znajduje się w budynku parterowym. Wejście do budynku od ulicy, nie ma wyznaczonego parkingu . Wzdłuż ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. Wejście do biblioteki nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Podłogi w pomieszczeniach biblioteki znajdują się na różnych poziomach. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak również  kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia jednak  bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika.

Budynek Filii, Czerniczyn 125, 22-500 Hrubieszów

Filia mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Czerniczynie na parterze. Wejście do biblioteki znajduje się od drogi głównej. Drzwi nie posiadają dużego progu, są dostatecznie szerokie aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku mogła samodzielnie się dostać do środka. W budynku świetlicy znajdują się dwie toalety, jednak nie są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wokół budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. W pomieszczeniach biblioteki brak jest kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych, jednak usytuowanie pomieszczeń na parterze i oraz mała  powierzchnia zapewnia bezpośredni kontakt, co skutkuje szybką reakcją bibliotekarza na potrzeby użytkownika. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod numerem telefonu 84 697 31 14.

Budynek Filii, Dziekanów 66, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteczna znajduje się na parterze  budynku Świetlicy Wiejskiej, miejsce otoczone jest terenem zielonym, z wyznaczoną alejką dojazdową i parkingiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku jest  podjazd dla niepełnosprawnych oraz szeroki taras. Do biblioteki prowadzą drewniane drzwi, następnie wąski przedsionek i kolejne, podwójne drewniane drzwi pozwalają wejść już do właściwego pomieszczenia biblioteki, otwarcie wymaga pomocy bibliotekarza. W bibliotece podłoga znajduje się na różnych poziomach, różnica poziomów oznaczona jest kontrastową żółto – czarną taśmą. Wprowadzenie wózka  inwalidzkiego wymaga  pomocy bibliotekarza. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, ale powierzchnia jest na tyle mała, że dostęp do drzwi jako drogi ewakuacji jest widoczny. Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia bezpośredni kontakt. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 84 699 12 56.

Budynek Filii, Kosmów 114A, 22-500 Hrubieszów

Filia biblioteczna znajduje się na parterze  budynku Świetlicy Wiejskiej, miejsce otoczone jest terenem zielonym, przed budynkiem znajduje się duży parking. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Aby wejść do budynku należy pokonać schody. Nie ma podjazdu dla  osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą drewniane drzwi otwierane na zewnątrz. Po wejściu na świetlicę, pomieszczenie biblioteki znajduje się po lewej stronie obok sceny.

W budynku znajdują się toalety, jednak nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych, ale powierzchnia jest na tyle mała, że dostęp do drzwi jako drogi ewakuacji jest widoczny. Lokal na parterze i mała powierzchnia filii zapewnia bezpośredni kontakt.

Punkt biblioteczny, Teptiuków 55

Punkt biblioteczny znajduje się na parterze w budynku świetlicy. Wejście od drogi, chodnik, trzy schodki bez barierki, brak podjazdu dla  wózków inwalidzkich i parkingu. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby skorzystania z punktu bibliotecznego należy skontaktować się z pracownikiem Filii w Dziekanowie pod nr tel. 84 699 12 56.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

zlokalizowany jest przy: ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

Do budynku Ośrodka (będącym jednocześnie budynkiem Urzędu Gminy Hrubieszów) prowadzi główne wejście od ulicy B. Prusa. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok.1,2 m, schody nie są wyposażone w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi przez dwoje przeszklonych drzwi, otwieranych na zewnątrz a następnie kolejne pomieszczenie sąsiadujące z wejściem na klatkę schodową, wyposażone w drzwi oszklone otwierane na zewnątrz.

Ośrodek zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się na wprost wejścia na klatkę schodową parteru, oraz nad drzwiami prowadzącymi z klatki schodowej na poszczególne piętra, a także ustnie w Sekretariacie Ośrodka. W celu dostania się do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na piętrach budynku na klatce schodowej parteru należy kierować się w lewo.

Na parterze budynku znajdują się  pomieszczenia ośrodka. Pomieszczenia te zlokalizowane są na prawo od klatki schodowej parteru po przejściu przez oszklone drzwi otwierane na zewnątrz.

Wykaz pomieszczeń na parterze budynku przedstawia się następująco:

 • Kasa – pokój nr 1,
 • Stanowisko ds. realizacji programów i pisania projektów, Główny księgowy – pokój nr 2,
 • Kierownik ośrodka – pokój nr 3,
 • Pracownicy socjalni – pokój nr 4,
 • Pracownicy socjalni – pokój nr 5,
 • Stanowisko ds. realizacji świadczeń, sekretariat – pokój nr 6,

Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowano następujące stanowiska:

 • Dział świadczeń rodzinnych – pokój nr 12,
 • Fundusz alimentacyjny – pokój nr 12,
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych – pokój nr 12.

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana na końcu korytarza po prawej stronie (w odległości około 12 metrów od klatki schodowej). Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku w celu obsłużenia interesanta.

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po północnej stronie budynku, wjazd od strony ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz od strony wschodniej budynku na dziedzińcu wjazd od ulicy B. Prusa. Brak podjazdu dla osób z niepełnoprawnościami.

Budynek Ośrodka nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie

Siedziba Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie znajduje się w Świerszczowie pod numerem 108, poczta 22-500 Hrubieszów, woj. Lubelskie

Gminny Zakład Usług Komunalnych jest zlokalizowany 300 m, od drogi głównej w Świerszczowie.  Przed ogrodzeniem budynku znajduje się parking- brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Od parkingu do biura prowadzi poziomy chodnik Jest to budynek parterowy.  Drzwi biura otwierają się na zewnątrz i jest w nich umieszczony niski próg.  

Budynek Gminnego Zakładu  nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Do budynku szkoły prowadzi sześć wejść: cztery od zachodu, czyli od strony boiska szkolnego oraz dwa od wschodu, czyli od strony ulicy. Wejście główne znajduje się po stronie zachodniej, w łączniku budynku szkoły z salą wielofunkcyjną.

Główne wejście wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi przez przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz do korytarza prowadzącego do sali wielofunkcyjnej.

Parter
Na lewo od głównego wejścia znajdują się dwie szatnie dla uczniów oraz sala wielofunkcyjna z magazynkiem sportowym. Na prawo, za drzwiami ognioodpornymi otwieranymi na zewnątrz, jest główny korytarz szkoły.

Po prawej stronie korytarza zlokalizowany jest pokój nauczycielski oraz sala lekcyjna. Po lewej  stołówka oraz trzy sale lekcyjne, ostatnia dla Punktu Przedszkolnego. Na końcu korytarza po prawej stronie jest mniejszy korytarz, prowadzący do toalety dla niepełnosprawnych, toalet dla uczniów, toalety personelu oraz natrysku. Tuż przed schodami prowadzącymi na pierwsze piętro, po prawej, znajduje się pokój socjalny oraz sala lekcyjna.

Pierwsze piętro
Na pierwsze piętro prowadzą schody z głównego korytarza szkoły. Po prawej stronie korytarza znajdują się dwie sale lekcyjne oraz dwie toalety dla uczniów. Po lewej stronie korytarza również dwie sale lekcyjne. Na wprost jest nieprzeszklone wejście do drugiego pokoju nauczycielskiego, otwierane na zewnątrz. Z pokoju nauczycielskiego prowadzą drugie otwierane na zewnątrz nieprzeszklone drzwi na mały korytarz. Na prawo znajdują się gabinet Dyrektora szkoły i pracownia komputerowa, na lewo wyjście na klatkę schodową. Na klatce schodowej po prawej stronie jest wejście do sali Oddziału Przedszkolnego z toaletą dla uczniów, a na wprost do biblioteki i gabinetu pielęgniarki szkolnej, również z oddzielną toaletą. Na lewo zejście prowadzące na boisko szkolne.

Parking
Parking ogólnodostępny zlokalizowany jest po północnej stronie budynku, wjazd od ulicy, tuż przy wjeździe na teren szkoły. Brak oznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Inne
Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon. Budynek nie posiada wind dla niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem  zlokalizowana jest pod adresem Husynnem 118, 22-500 Hrubieszów

Do budynku Szkoły  prowadzą trzy wejścia, główne wejście od ulicy dojazdowej. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok.2 m. Schody nie są wyposażone w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi przez  przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz, które prowadzą do korytarza. Przy wejściu nie ma domofonu, ani dzwonka.

Wejście boczne znajduje się po lewej stronie od głównego, prowadzi przez przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz do klatki schodowej. Schody w górę prowadzą na parter, a w dół - do części piwnicznej.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie budynku i prowadzi do niego podjazd (28 m długości),  który otacza część budynku i prowadzi do przeszklonych drzwi otwieranych na zewnątrz - na parter. Przy drzwiach  nie ma domofonu, ani dzwonka.

Na parterze budynku znajduje się klatka schodowa prowadząca na poddasze i do piwnicy oraz szatnia zlokalizowana na prawo od klatki schodowej parteru, po przejściu przez oszklone drzwi otwierane na zewnątrz. Kolejno na parterze znajdują się: po prawej stronie sale przedszkolne (6,7) i sala lekcyjna (5), po lewej stronie sale (4,3) pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i toalety (dla chłopców, dla personelu/osób niepełnosprawnych,  dziewcząt/ przedszkolaków).

Na poddaszu  budynku zlokalizowano: po wejściu po schodach na wprost gabinet pielęgniarki, a następnie po prawej stronie od wejścia magazyn (sala 14), dalej: biblioteka i sale lekcyjne (13,12). Na wprost wejścia - magazyn i wejście na dach. Po lewej stronie - sale lekcyjne (10,9), pracowania komputerowa, magazynek na środki czystości i toalety ( dla chłopców, personelu i dziewcząt)

W piwnicy budynku zlokalizowano: na wprost schodów  salę do nauczania indywidualnego, następnie  duży hol, gdzie przy prawej ścianie znajdują się szafki uczniów, na końcu holu jest magazynek sportowy. Po prawej stronie jest zastępcza sala gimnastyczna, do której prowadzą dwa wejścia bez drzwi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się: punkt żywieniowy (jadalnia i sala do wydawania posiłków), kotłownia, hydrofornia, toalety (dla chłopców, dziewcząt) i łazienka z prysznicem.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz).

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po wschodniej stronie budynku – brak oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach zlokalizowana jest pod adresem Mieniany 50, 22-500 Hrubieszów

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: pierwsze główne od ulicy, drugie od północnej strony, trzecie od południa przy boisku szkolnym. Główne wejście oraz wejście od strony boiska wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi przez przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz bezpośrednio do głównego korytarza szkoły.

Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się sala lekcyjna, za nią gabinet dyrektora i kolejno pokój nauczycielski, pracownia komputerowa i trzy sale lekcyjne. Po lewej stronie sala lekcyjna, dalej drzwi do niewielkiego korytarzyka, na wprost drzwi wyjściowe, po prawej stronie zlokalizowana jest szatnia, po lewej klatka schodowa na pierwsze piętro.

Na piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne, biblioteka szkolna i mieszkanie służbowe.

Na parterze w końcu głównego korytarza jest łącznik prowadzący do sali wielofunkcyjnej, po lewej stronie znajdują się toalety, w których brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Na końcu łącznika są przeszklone drzwi otwierane na zewnątrz, tuż za drzwiami schody, po prawej stronie podjazd dla niepełnosprawnych i drzwi wyjściowe, po lewej sala lekcyjna, gabinet pielęgniarki, magazynek sportowy, na wprost sala wielofunkcyjna.

Parking ogólnodostępny zlokalizowany jest po północnej stronie budynku, wjazd od ulicy, brak oznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II  zlokalizowana jest pod adresem Moniatycze 148; 22-500 Hrubieszów

Do budynku Szkoły prowadzą dwa wejścia, główne wejście z lewej strony budynku, a drugie z prawej strony od ulicy dojazdowej. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok. 3 m. Schody nie są wyposażone w windę ani w podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie parkingu, prowadzi do niego chodnik (9 m długości) i dwoje przeszklonych drzwi otwieranych na zewnątrz. Przy drzwiach nie ma domofonu, ani dzwonka.

Wejście prowadzi do klatki schodowej i korytarza budynku. Po lewej stronie korytarza znajduje się  toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, i toaleta dla personelu, po prawej stronie korytarza znajduje się sala zabaw, a na wprost sala gimnastyczna przy której jest: magazynek sportowy i szatnie.

Schody w górę prowadzą na I piętro gdzie znajduje się biblioteka szkolna i dwie toalety. Schody w dół prowadzą do piwnicy.

Wejście główne do szkoły to dwoje przeszklonych drzwi, otwieranych na zewnątrz, które prowadzą do głównego korytarza szkoły. Przy wejściu jest dzwonek, nie ma domofonu.

Na parterze budynku znajduje się klatka schodowa prowadząca na I, II piętro, i do piwnicy. Kolejno na parterze znajdują się: po prawej stronie dwie sale przedszkolne, toalety dla przedszkolaków, po lewej stronie: pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat i toalety dla personelu. Na wprost wejścia znajdują się pomieszczenia stołówki szkolnej, do której prowadzą wahadłowe drzwi.

Na parterze znajduje się wyjście ewakuacyjne prowadzące na boisko szkoły, na wprost od wejścia głównego.

Na I piętrze budynku szkoły zlokalizowano: na wprost gabinet profilaktyki zdrowotnej, po prawej stronie od wejścia sala lekcyjna, po lewej stronie korytarz który prowadzi do trzech sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, gabinetu pedagoga szkolnego oraz toalety uczniowskie.

Na II piętrze budynku szkoły zlokalizowano: po wejściu po schodach na wprost toalety męskie, a następnie po prawej stronie salę lekcyjną, po lewej stronie korytarz który prowadzi do czterech sal lekcyjnych, pokoju księgowości, toalet damskich.

W piwnicy budynku zlokalizowano: szatnię, świetlicę, salę fitness, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię.

Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz).

Parking ogólnodostępny, z dwoma wjazdami, od drogi dojazdowej i wjazd techniczny na teren boiska szkolnego, a także zaopatrzenia - zlokalizowano od północnej strony budynku – brak oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Ślipczu z/s w Kozodawach

Szkoła Podstawowa w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach zlokalizowana jest pod adresem Kozodawy 83, 22-500 Hrubieszów

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: pierwsze główne od zachodniej strony, drugie od wschodniej strony budynku. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.  Wejście główne prowadzi przez przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz bezpośrednio do głównego korytarza szkoły. W budynku znajduje się jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze po lewej stronie korytarza. Korytarze i schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz). Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Szkoła nie zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny.

Parter budynku wejście główne - korytarz 1

Po lewej stronie znajdują się szatnie uczniowskie - klasa 1, 2-3, 4-5

Po prawej stronie znajdują się szatnie uczniowskie - klasa 6, 7, 8

Korytarz 2

Drzwi przeszklone - wejście na korytarz 3;

Po lewej stronie znajduje się 

- szatnia dla mężczyzn z prysznicem i toaletą, 

- szatnia dla osób niepełnosprawnych z prysznicem i toaletą ,

- szatnia dla kobiet z prysznicem i toaletą,

- przeszklone drzwi do magazynku sportowego,

Prosto drzwi wyjście ewakuacyjne przeszklone, schody - wejście na antresolę i do pomieszczenia nauczyciela wychowania fizycznego.

Po prawej stronie przeszklone drzwi

- wejście do hali sportowej - hala sportowa,

- pod schodami drugie drzwi przeszklone wejście na halę sportową.

Korytarz 3

- drzwi przeszklone - wyjście ewakuacyjne w stronę parkingu (przy tym wyjściu znajdują się schody zewnętrzne)

po lewej stronie wejście na korytarz 4

po prawej stronie przeszklone drzwi - wejście na korytarz 2

prosto - wejście na klatkę schodową prowadzącą na piętro budynku i do kotłowni.

Klatka schodowa

- drzwi - wejściowe po lewej stronie drzwi do kotłowni, schody,

na górze po prawej stronie drzwi - wejście do gabinetu pielęgniarki, toaleta,

po prawej wejście na korytarz 5

Korytarz 5 (piętro)

po lewej drzwi - wejście do stołówki,

po prawej drzwi - wejście do sali lekcyjnych 1, 4 i 5

Korytarz 4 - wejście na parter wyższy budynku

po lewej stronie drzwi - wejście do pomieszczenia gospodarczego,

po prawej stronie - toaleta

prosto - schodki (2) - wejście na korytarz 6

Korytarz 6

po prawej stronie

- drzwi - wejście do sali lekcyjnej klasy 8

- drzwi - wejście do pokoju nauczycielskiego,

- drzwi wejście do biblioteki,

- drzwi wejście do toalety dla chłopców,

- drzwi wejście do toalety dla dziewczynek oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego;

- drzwi wejście do sali lekcyjnej klasy 7

po lewej stronie

- drzwi - wejście do sali lekcyjnej klasy 6

- schody - zejście na niższy parter i korytarz 7, 8 i 9

- drzwi - wejście do sali lekcyjnej klas 2-3

Korytarz 7 (niższy parter)

- po lewej stronie okna i kolumny,

- po prawej korytarz 8

- drzwi wejściowe do pracowni komputerowej;

- wejście na korytarz 9;

Korytarz 8

po lewej stronie - gabinet dyrektora;

po prawej - wejście do sali Punktu Przedszkolnego;

prosto - wyjście ewakuacyjne - drzwi przeszklone;

Korytarz 9

po lewej - wejście do sali Punktu Przedszkolnego;

prosto - drzwi przeszklone - wyjście ewakuacyjne;

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po wschodniej stronie budynku, wjazd od drogi gminnej nr 111116L. W pobliżu budynku szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Stefankowicach

Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach zlokalizowana jest pod adresem Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: pierwsze główne od wschodniej strony, drugie od południowej strony budynku. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście główne prowadzi przez przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz bezpośrednio do głównego korytarza szkoły. W budynku znajduje się jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze po prawej stronie korytarza.
Korytarze i schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz). Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna, informująca o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny. Natomiast na piętrze po lewej stronie drzwi wejściowych do holu górnego. Na piętrze budynku znajduje się gabinet dyrektora, sala lekcyjna nr 9, sala lekcyjna (komputerowa) nr 10, sala lekcyjna nr 11 oraz biblioteka ( sala nr 12). Na parterze szkoły usytuowany jest po lewej stronie korytarza od strony południowej budynku Punkt Przedszkolny ”Wilczęta” zajmujący dwie sale lekcyjne, następnie od strony wschodniej usytuowane są sale: sala nr 2, sala nr 3, pokój nauczycielski ( sala nr 4), sala nr 5 oraz sala nr 6. Od strony północnej pomieszczenie socjalne (kuchnia) oraz cztery pomieszczenia sanitarne(WC). Parking ogólnodostępny zlokalizowano po wschodniej stronie budynku, wjazd od drogi powiatowej nr 1855L. W pobliżu budynku szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Urząd Gminy Hrubieszów

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 696 26 81,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 696 27 94,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy Hrubieszów nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

Aby móc skorzystać przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zachęcamy do kontaktu: 

 • poprzez osobę trzecią,
 • telefonicznego pod nr 846 981 486,
 • fax pod nr  846 981 496,
 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 697 16 61,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 697 16 60,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Zakład Usług Komunalnych nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 696 5857,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 696 5857,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 697 32 04,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła  nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 695 17 68,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa w Ślipczu z/s w Kozodawach

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 691 10 40, 782821828;
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr  785 555 034,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 691 10 02,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Stefankowicach

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Szkole prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 691 82 02,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. Informacje dodatkowe

Żadna z wymienionych w tej deklaracji jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów nie posiada aplikacji mobilnej

Instrukcja korzystania ze strony

Postać kobiety, znak zapytania, dokument ilustrujący instrukcjęNawigacja

Do nawigacji po niniejszej stronie (witrynie, serwisie) służy menu nawigacyjne umieszczone w górnej  jej części. Menu nawigacyjne podzielone jest tematycznie na pozycje, które odpowiadają jednostkom organizacyjnym gminy Hrubieszów. Nazwy poszczególnych pozycji menu nawigacyjnego są linkami (uruchamianymi po najechaniu na wybraną kategorię i kliknięciu na nich lewym przyciskiem myszy), które służą do wyświetlenia danej informacji lub też rozwijają się gdy zawierają podpozycje (podmenu). Po wybraniu odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyświetlana jest żądana informacja, wówczas dodatkowo pojawia się menu boczne po prawej stronie witryny dotyczące konkretnie wybranej pozycji z menu górnego (podmenu).

Na samej górze witryny umieszczone zostały następujące elementy (poniżej opisano ich wygląd i działanie - zaczynając od strony lewej):

 • Logotyp Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu – graficzny odnośnik do strony głównej serwisu.
 • Ikonka symbolizująca biało czarny okrąg - możliwość przełączenia witryny w tryb kontrastowy.
 • Ikona symbolizująca BIP – wyświetla artykuł z wykazem adresów BIPów wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów.
 • Ikonka symbolizująca ePUAP – wyświetla artykuł z opisem i sposobem dostarczania dokumentów do Urzędu Gminy Hrubieszów poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 • Ikonka symbolizująca portal społecznościowy Facebook - link do oficjalnego profilu Gminy Hrubieszów na serwisie społecznościowym Facebook.
 • Ikonka symbolizująca mapę strony - wyświetla wszystkie linki w postaci rozwiniętej tzn. z podpozycjami (podmenu) zawarte w menu nawigacyjnym.
 • Ikonka symbolizująca kopertę - odnośnik do oficjalnego adresu e-mail Urzędu Gminy Hrubieszów.
 • Ikonka symbolizująca lupę - wyświetla moduł wyszukiwania na stronie.
 • Ikonka symbolizująca niepełnosprawność - link do artykułu z deklaracją dostępności strony.
 • Widżet meteorologiczny - pokazujący aktualną temperaturę oraz informację o zjawiskach meteorologicznych. 

Pod elementami wyżej opisanymi znajduje się zasadnicza część witryny, gdzie wyświetlane są żądane informacje.

W dolnej części strony umieszczone zostały cztery moduły, w których zawarto następujące informacje (patrząc od lewej): 

 • Informacje kontaktowe wraz ikonkami, które pełnią te same funkcje co ikonki opisane powyżej.
 • Informacje pozostałe wraz z odnośnikami do artykułów dotyczących funkcjonowania strony tj. instrukcje, deklaracje, informacje o RODO itp.
 • Przydatne linki - odnośniki do stron zewnętrznych (m.in. takich, których publikacja jest wymagana prawem).
 • Nota informacyjna - informacje ogólne o niniejszym serwisie.

Polityka prywatności (cookies)

Kilka ciastek ułożonych w stosInformacje podstawowe

Administratorem niniejszej strony jest Gmina Hrubieszów. Odwiedzając naszą stronę, na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy - patrz rozdział "Odnośniki do innych stron" (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.)

Po co stosuję się pliki cookies?

Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

Dodatkowe informacje

Zapisywanych na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

Zmiana ustawień

Może Pani / Pan dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączy Pani / Pan możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Pani / Pana zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Podjęcie decyzji 

Jeżeli zdecyduje się Pani / Pan na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

Wyłączenie plików cookies

Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować.

Zmiana ustawień plików cookies

Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów. Jeśli korzysta Pan / Pani z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Pani / Pan korzysta.

Odnośniki do innych stron

Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością niezależnych podmiotów i są przez nie prowadzone w związku z tym musi Pani / Pan zdawać sobie sprawę z faktu, że Administrator niniejszej strony nie odpowiada za ich funkcjonowanie, w tym również za stosowaną na nich politykę plików cookies.

Podsumowanie

Wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji nie będą sprzedawane i udostępniane innym podmiotom. Poufność danych może być uchylona ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. w celach dowodowych na polecenie odpowiednich organów).

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.